Kiểm tra thông tin trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước ACOM

SKU: MLC-00008588
Chỉ từ 5.000.000đ
Nhận ngay: khi mua sản phẩm.

Màu sắc:

Form đặt hàng

Kiểm tra thông tin trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước ACOM .

Mục tiêu của việc kiểm tra các thông tin trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước  đối với kiểm toán viên là để thực hiện các thủ tục kiểm toán đã được thoả thuận giữa kiểm toán viên, đơn vị được kiểm toán và bên thứ ba liên quan, để báo cáo kết quả kiểm tra.

Kiểm toán viên công ty kiểm toán đưa ra báo cáo kết quả kiểm tra trong đó chỉ trình bày các phát hiện thực tế của việc thực hiện các thủ tục đã thoả thuận trước, mà không đưa ra bất kỳ ý kiến đảm bảo nào về độ tin cậy của thông tin tài chính. Người sử dụng báo cáo kết quả kiểm tra phải tự đánh giá các thủ tục và các phát hiện do kiểm toán viên báo cáo và tự đưa ra kết luận dựa trên kết quả kiểm tra.

Báo cáo kết quả kiểm tra chỉ được gửi cho các bên đã cùng tham gia thoả thuận các thủ tục cần phải thực hiện, bởi vì các bên khác không tham gia vào thoả thuận có thể diễn giải sai các kết quả.

Nội dung của dịch vụ kiểm toán trên cơ sở thỏa thuận trước

Các bên cần hiểu rõ về các thủ tục và các điều khoản đã thoả thuận trước khi thực hiện dịch vụ kiểm toán trên cơ sở thỏa thuận trước. Các vấn đề cần được thoả thuận gồm:

  • Tính chất của công việc
  • Mục đích của công việc
  • Xác định thông tin tài chính sẽ được kiểm tra trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
  • Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục cụ thể sẽ được áp dụng
  • Hình thức báo cáo kết quả kiểm tra
  • Những hạn chế trong việc cung cấp báo cáo kết quả kiểm tra.

Lợi ích của kiểm tra thông tin trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước :

Đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính và phi tài chính, sự tuân thủ pháp luật và các thông tin phục vụ cho các quyết định chiến lược thông qua các dịch vụ kiểm toán độc lập và các dịch vụ có bảo đảm khác. Giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro mà doanh nghiệp thường gặp phải. Và các vấn đề phức tạp đối với các loại hình kinh doanh khác nhau. Đồng thời, giúp phát hiện và xử lý kịp thời điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Thực sự mang lại cho Quý doanh nghiệp tính chuyên nghiệp và sự bản lĩnh trong môi trường kinh doanh khốc liệt của thời đại toàn cầu hóa.

STT Tên thuộc tính Giá trị
1 Thương hiệu ACOM
2 Dịch vụ Kiểm tra thông tin trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
Comment
Kiểm tra thông tin trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước ACOM

Kiểm tra thông tin trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước ACOM

Chỉ từ 5.000.000đ

Sản phẩm tương tự

Sản phẩm liên quan

Yêu thích Giỏ hàng